REGNON S.A.: Przekazanie informacji na podstawie § 5 ust. 1 pkt 24 oraz § 30 rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Raport bieżący

 
Data sporządzenia 2016-03-11
Raport bieżący nr 7/2016
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

 
Zarząd Regnon Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) działając na podstawie przepisu § 5 ust. 1 pkt 24 oraz § 30 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2014 poz. 133) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął od pełnomocnika Emitenta informację o złożeniu w dniu 21 grudnia 2015 roku w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta obejmującej likwidację majątku. Przedmiotowy wniosek został złożony przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Z uzyskanych informacji wynika, że podstawą złożenia wniosku jest zawarta w dniu 29 września 2012 roku umowa poręczenia na rzecz Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo Kredytowej "Wesoła" z siedzibą w Mysłowicach. Zarząd Regnon Spółka Akcyjna oświadcza, że istnienie przedmiotowego zobowiązania nie znajduje potwierdzenia w księgach rachunkowych oraz sprawozdaniach finansowych Spółki, wobec czego Emitent przekaże powyższą kwestię do analizy prawnej.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Adam Wysocki 2016-03-11 
Wiceprezes Zarządu Barbara Konrad-Dziwisz 2016-03-11 

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON Spółka Akcyja
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Aleja Roździeńskiego 188C, 40-203 Katowice
Telefon:  
Fax:  
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613