REGNON S.A.: Działania restrukturyzacyjne Emitenta.

Raport bieżący

 
Data sporządzenia 2013-03-20
Raport bieżący nr 8/2013
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu

 
Regnon Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) działając na podstawie przepisu art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że w dniu dzisiejszym Zarząd Emitenta podjął uchwałę określającą zakres działań jakie podejmie Spółka w celu zmniejszenia kosztów działalności operacyjnej, dokonania spłaty zobowiązań z tytułu kredytu inwestycyjnego oraz spłaty zobowiązań wobec budżetu. Zarząd Spółki zdecydował o zapoczątkowaniu procesu restrukturyzacyjnego polegającego w szczególności na sprzedaży centrum logistycznego w Dąbrowie Górniczej, upłynnieniu udziałów w WoodinterKom GmbH oraz zmniejszeniu zatrudnienia poprzez realizację zwolnień grupowych. Jako alternatywne rozwiązanie dla zwolnień grupowych Emitent rozważa utworzenie spółki celowej dla prowadzenia działalności usługowo-produkcyjnej w zakładzie Zgoda w Świętochłowicach, w której to spółce udziały zostałyby objęte również przez pracowników zakładu. Zarząd Spółki planuje przeprowadzenie restrukturyzacji do końca trzeciego kwartału bieżącego roku. Szczegółowy plan reorganizacji wraz ze wskazaniem przewidywanych kosztów jej przeprowadzenia zostanie przekazany do publicznej wiadomości niezwłocznie po jego sporządzeniu, ale nie później niż w dniu publikacji sprawozdania za pierwszy kwartał 2013 roku. Emitent informuje ponadto, że w przypadku braku możliwości refinansowania zobowiązań oraz niedokonania sprzedaży nieruchomości położonej w Dąbrowie Górniczej istnieje zagrożenie w postaci likwidacji Spółki.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Adam Wysocki 2013-03-20 
Członek Zarządu Tomasz Minkina 2013-03-20 

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Paderewskiego 32c, 40-282 Katowice
Telefon: +48 322075600
Fax: +48 322075603
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613