REGNON S.A.: Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.

Raport bieżący

 
Data sporządzenia 2014-06-18
Raport bieżący nr 8/2014
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu

 
Regnon Spółka Akcyjna (Spółka) działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa) oświadcza, że w dniu dzisiejszym otrzymała od Kancelarii Prawniczej Dr hab. Zygmunt Tobor Mirosław Mozdżeń sp.j. z siedzibą w Katowicach zawiadomienie złożone w trybie art. 69 Ustawy. Kancelaria Prawnicza Dr hab. Zygmunt Tobor Mirosław Mozdżeń sp.j. poinformowała, że w wyniku dwóch transakcji pozagiełdowych zrealizowanych w dniu 11 czerwca 2014 roku zmieniła udział w ogólnej liczbie głosów Regnon SA do poziomu 0%. Zmiana stanu posiadania nastąpiła w efekcie zawarcia w dniu 11 czerwca 2014 roku Porozumienia dotyczącego nabycia 19.500.000 sztuk akcji Regnon S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda po cenie 0,01 zł za 1 akcję oraz Porozumienia dotyczącego nabycia 500.000 sztuk akcji Regnon S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda po cenie 0,01 zł za 1 akcję. Przed realizacją powyższych transakcji Kancelaria Prawnicza Dr hab. Zygmunt Tobor Mirosław Mozdżeń sp.j. posiadała 20.000.000 sztuk akcji Regnon S.A., stanowiących 7,43% kapitału zakładowego Spółki i dających 20.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 7,43% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po powyższych transakcjach Kancelaria Prawnicza Dr hab. Zygmunt Tobor Mirosław Mozdżeń sp.j. nie posiada akcji Spółki Regnon S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Adam Wysocki 2014-06-18 
Członek Zarządu Barbara Konrad-Dziwisz 2014-06-18 

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Paderewskiego 32c, 40-282 Katowice
Telefon: +48 322075600
Fax: +48 322075603
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613