REGNON S.A.: Uchwała Zarządu GPW w Warszawie S.A. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia akcji Regnon S.A. do obrotu giełdowego.

Raport bieżący

 
Data sporządzenia 2015-02-07
Raport bieżący nr 8/2015
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

 
Zarząd Regnon Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 6 lutego 2015 r. wpłynęła do Spółki Uchwała nr 134/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A, C, G1, I, L, M i U Emitenta. Zarząd Giełdy stwierdził, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczone są następujące akcje zwykłe na okaziciela, o wartości nominalnej 0,10 zł każda: 273.600 akcji serii A, 340.900 akcji serii C, 5.439.154 akcji serii G1, 1.277.300 akcji serii I, 11.544.930 akcji serii L, 208.000.108 akcji serii M, 10.307.621 akcji serii U. Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 12 lutego 2015 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcje Spółki, o których mowa powyżej, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 12 lutego 2015 r. rejestracji wyżej wymienionych akcji serii A, C, G1, I, L, M i oznaczenia ich kodem "PLPRNTC00017" oraz asymilacji wyżej wymienionych akcji serii U, oznaczonych kodem "PLPRNTC00033", z akcjami Emitenta będącymi w obrocie giełdowym, oznaczonymi kodem "PLPRNTC00017". Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Adam Wysocki 2015-02-07 
Członek Zarządu Barbara Konrad-Dziwisz 2015-02-07 

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Roździeńskiego 188C, 40-203 Katowice
Telefon: +48 323231560
Fax: +48 323231560
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613