REGNON S.A.: Oświadczenie Zarządu - informacja poufna.

Raport bieżący

 
Data sporządzenia 2016-03-25
Raport bieżący nr 8/2016
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu

 
Zarząd Regnon Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki oświadczenie złożone przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Departament Restrukturyzacji i Windykacji Klienta Korporacyjnego (Bank), potwierdzające iż Emitent nie jest zobowiązany z tytułu umowy poręczenia z dnia 29 września 2012 roku. Bank poinformował, że cofa czynności windykacyjne podjęte przeciwko Emitentowi, w szczególności wycofuje złożony w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy wniosek o ogłoszenie upadłości Regnon Spółka Akcyjna, o którym Spółka zawiadomiła raportem bieżącym nr 7/2016 z dnia 11 marca 2016 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Adam Wysocki 2016-03-25 
Członek Zarządu Barbara Konrad-Dziwisz 2016-03-25 

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON Spółka Akcyja
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Aleja Roździeńskiego 188C, 40-203 Katowice
Telefon:  
Fax:  
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613