REGNON S.A.: Rejestracja akcji Spółki w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.

Raport bieżący

 
Data sporządzenia 2013-03-21
Raport bieżący nr 9/2013
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

 
Regnon Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym nastąpiła rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 20.346.462 (dwadzieścia milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii U o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Zarejestrowanym akcjom Spółki nadano kod PLPRNTC00033. Podstawą rejestracji jest uchwała nr 206/13 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 19 marca 2013 roku podjęta po rozpatrzeniu wniosku Emitenta w oparciu o przepisy § 40 ust. 2 oraz § 2 ust. 1 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Akcje serii U zostały objęte przez wierzycieli Spółki na podstawie art. 294 ust. 3. Prawa upadłościowego i naprawczego w wyniku konwersji wierzytelności na akcje przewidzianej układem prawomocnie zatwierdzonym w dniu 22 grudnia 2011 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Adam Wysocki 2013-03-21 
Członek Zarządu Tomasz Minkina 2013-03-21 

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Paderewskiego 32c, 40-282 Katowice
Telefon: +48 322075600
Fax: +48 322075603
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613