REGNON S.A.: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w dniu 27 czerwca 2014 roku.

Raport bieżący

 
Data sporządzenia 2014-06-28
Raport bieżący nr 9/2014
Skrócona nazwa emitenta Skrócona nazwa emitenta
Podstawa prawna Podstawa prawna
Załączniki:

Treść raportu

 
Zarząd Regnon Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2014 poz. 133) podaje do wiadomości publicznej treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2014 roku wraz z liczbą akcji z których oddano ważne głosy oraz procentowym udziałem tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się". Ponadto w związku z przepisem § 38 ust. 1 pkt 8 ww. Rozporządzenia Emitent informuje, że w ramach porządku obrad ogłoszonego w dniu 1 czerwca 2014 roku zaplanowano między innymi podjęcie: uchwały w sprawie uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu Spółki do dokonywania emisji akcji nowych serii w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki (punkt 10 porządku obrad), uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia Zarządu (punkt 11 porządku obrad) oraz uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki (punkt 12 porządku obrad), jednakże zważywszy na przepis art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych i brak wymaganego kworum podjęcie uchwały w ramach punktu 10 ogłoszonego porządku obrad nie jest możliwe, a w konsekwencji podjęcie uchwał w ramach punktów: 11 i 12 ogłoszonego porządku obrad jest niezasadne, wobec czego Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę przyjmującą porządek obrad w brzmieniu: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Regnon S.A. za rok 2013, sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Regnon S.A. za rok 2013. 5. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za rok obrotowy 2013. 6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013. 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013. 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013. 9. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Adam Wysocki 2014-06-28 
Członek Zarządu Barbara Konrad-Dziwisz 2014-06-28 

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Paderewskiego 32c, 40-282 Katowice
Telefon: +48 322075600
Fax: +48 322075603
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613