REGNON S.A.: Postanowienie Sądu – informacja poufna.

Raport bieżący

 
Data sporządzenia 2016-04-27
Raport bieżący nr 9/2016
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu

 
Zarząd Regnon Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 26 kwietnia 2016 roku wpłynęło do Pełnomocnika Spółki Postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział X Gospodarczy o umorzeniu postępowania w sprawie z wniosku wierzyciela Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej w Warszawie o ogłoszenie upadłości Emitenta. Postępowanie zostało umorzone na mocy art. 355 par. 1 KPC w zw. z art. 35 Pr.Up.N. wskutek cofnięcia wniosku przez wnioskodawcę, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 8/2016 z 25 marca 2016 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Adam Wysocki 2016-04-27 
Członek Zarządu Barbara Konrad-Dziwisz 2016-04-27 

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON Spółka Akcyja
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Aleja Roździeńskiego 188C, 40-203 Katowice
Telefon:  
Fax:  
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613