REGNON S.A.: Informacja dotycząca działań restrukturyzacyjnych.

Raport bieżący

 
Data sporządzenia 2013-03-26
Raport bieżący nr 10/2013
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu

 
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2013 z dnia 20 marca 2013 r. Zarząd Regnon Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) działając na podstawie przepisu art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że wskutek nieosiągnięcia porozumienia w zakresie zawiązania spółki celowej dla prowadzenia działalności usługowo-produkcyjnej w zakładzie Zgoda w Świętochłowicach w dniu dzisiejszym Emitent dokonał wobec 63 pracowników wypowiedzenia stosunków pracy w trybie zwolnień grupowych. Informacje o dalszych czynnościach podejmowanych w związku z restrukturyzacją przedsiębiorstwa Spółki będą przekazywane w formie raportów bieżących.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Adam Wysocki 2013-03-26 
Członek Zarządu Tomasz Minkina 2013-03-26 

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Paderewskiego 32c, 40-282 Katowice
Telefon: +48 322075600
Fax: +48 322075603
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613