REGNON S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Raport bieżący

 
Data sporządzenia 2015-02-11
Raport bieżący nr 10/2015
Skrócona nazwa emitenta Skrócona nazwa emitenta
Podstawa prawna Podstawa prawna
Załączniki:

Treść raportu

 
W związku z przepisem § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 28 stycznia 2014 r. poz. 133) Zarząd Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000072586 informuje, iż działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Statutu Spółki i § 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia zwołuje na dzień 9 marca 2015 roku, na godzinę 12.15 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w w Kancelarii Notarialnej prowadzonej przez Notariusza Radosława Walasika w Warszawie przy ul. Bonifraterskiej 8/99.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Adam Wysocki 2015-02-11 
Członek Zarządu Barbara Konrad-Dziwisz 2015-02-11 
Załączniki:

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Roździeńskiego 188C, 40-203 Katowice
Telefon: +48 323231560
Fax: +48 323231560
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613