REGNON S.A.: Utworzenie spółki zależnej.

Raport bieżący

 
Data sporządzenia 2013-03-28
Raport bieżący nr 11/2013
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu

 
Zarząd Regnon S.A. (Emitent) działając stosownie do przepisu art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, iż w dniu 27 marca 2013 roku Emitent zawarł umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Konsilo Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (Spółka zależna). Kapitał zakładowy Spółki zależnej wynosi 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych). Utworzenie spółki Konsilo Sp. z o.o. nastąpiło w celu realizacji obsługi prawno – rachunkowej Emitenta w procesie restrukturyzacji. Podstawowym przedmiotem działalności Spółki zależnej jest działalność rachunkowo-księgowa, doradztwo podatkowe oraz pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. Regnon S.A. objął w zawiązanym podmiocie 100 (słownie: sto) udziałów w kapitale zakładowym, o wartości po 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) oraz pokrył je w całości wkładem pieniężnym. Objęte przez Regnon S.A. udziały reprezentują 100% kapitału zakładowego i uprawniają do wykonywania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników. Objęcie udziałów nastąpiło po ich wartości nominalnej, sfinansowane zostało ze środków własnych Regnon S.A. i traktowane jest jako inwestycja długoterminowa. Kryterium zakwalifikowania udziałów objętych w Konsilo Sp. z o.o. jako aktywów o znacznej wartości jest udział Emitenta w kapitale zakładowym Konsilo Sp. z o.o. wynoszący 100%.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Adam Wysocki 2013-03-28 
Członek Zarządu Tomasz Minkina 2013-03-28 

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Paderewskiego 32c, 40-282 Katowice
Telefon: +48 322075600
Fax: +48 322075603
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613