REGNON S.A.: Nabycie akcji własnych.

Raport bieżący

 
Data sporządzenia 2013-04-03
Raport bieżący nr 12/2013
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

 
Regnon Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późn. zm.) niniejszym przekazuje informację o nabyciu przez Emitenta w dniu dzisiejszym papierów wartościowych wyemitowanych przez Spółkę. Nieodpłatne nabycie 2 (dwa) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda nastąpiło w trybie art. 362 § 1 pkt 5 oraz pkt 7 Kodeksu spółek handlowych na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon S.A. z dnia 5 lutego 2013 roku w sprawie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia. Nabycie akcji bez wynagrodzenia, w celu umorzenia jest uzasadnione koniecznością dokonania połączenia akcji, służącego wsparciu realizowanego przez Spółkę procesu zmierzającego do ograniczenia zmienności kursu akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nabytym akcjom odpowiadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu Emitenta oraz udział w kapitale zakładowym Emitenta wynoszący 0,0000007 %. Uprzednio Spółka nie posiadała akcji własnych, wobec czego łączna liczba posiadanych akcji Emitenta oraz liczba głosów na walnym zgromadzeniu odpowiadających posiadanym akcjom Emitenta jest tożsama liczbie akcji nabytych w dniu dzisiejszym i liczbie głosów im odpowiadających. Docelowo nabyciu będą podlegały łącznie 52 (pięćdziesiąt dwa) akcje własne.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Adam Wysocki 2013-04-03 
Członek Zarządu Tomasz Minkina 2013-04-03 

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Paderewskiego 32c, 40-282 Katowice
Telefon: +48 322075600
Fax: +48 322075603
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613