REGNON S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Regnon S.A. w dniu 9 marca 2015 roku.

Raport bieżący

 
Data sporządzenia 2015-03-09
Raport bieżący nr 12/2015
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu

 
Zarząd Regnon Spółka Akcyjna (Spółka) działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym przekazuje wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się dnia 9 marca 2015 roku. Wykaz określa liczbę głosów przysługujących Akcjonariuszom z posiadanych akcji i wskazuje procentowy udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów. Newcredit OÜ liczba akcji 117.809.475 liczba głosów 117.809.475 procentowy udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 48,67% procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 24,69%. Ace Land Limited liczba akcji 112.086.463 liczba głosów 112.086.463 procentowy udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 46,31% procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 23,49% Christoph Zieliński liczba akcji 12.150.384 liczba głosów 12.150.384 procentowy udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 5,02% procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 2,55%

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Adam Wysocki 2015-03-09 
Członek Zarządu Barbara Konrad-Dziwisz 2015-03-09 

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Roździeńskiego 188C, 40-203 Katowice
Telefon: +48 323231560
Fax: +48 323231560
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613