REGNON S.A.: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

Raport bieżący

 
Data sporządzenia 2016-06-29
Raport bieżący nr 12/2016
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

 
Zarząd Regnon Spółka Akcyjna (Spółka) działając na podstawie przepisu § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2016 roku odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Cezarego Liśkiewicza. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało z dniem 29 czerwca 2016 roku w skład Rady Nadzorczej na okres bieżącej kadencji Panią Aleksandrę Bełdyga oraz Pana Ireneusza Wilka. Życiorysy powołanych członków Rady Nadzorczej Spółka przekaże bezzwłocznie po ich otrzymaniu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Adam Wysocki 2016-06-29 
Członek Zarządu Barbara Konrad-Dziwisz 2016-06-29 

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Roździeńskiego 188c, 40-203 Katowice
Telefon:  
Fax:  
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613