REGNON S.A.: Rozwiązanie znaczącej umowy.

Raport bieżący

 
Data sporządzenia 2013-04-11
Raport bieżący nr 13/2013
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

 
Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.) Zarząd Regnon Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o podpisaniu przez Zarząd Famur S.A. porozumienia o rozwiązaniu zawartej z Emitentem umowy dotyczącej wykonania przez Zakład Produkcyjny Regnon-Zgoda w Świętochłowicach trzech zestawów zespołu koła 4-liniowego i urządzenia do korekcji rowków. Emitent informował o przedmiotowym zamówieniu w raportach bieżących nr 67/2012 z dnia 23 listopada 2012 roku oraz nr 68/2012 z dnia 26 listopada 2012 roku. Rozwiązanie umowy nastąpiło wskutek zgodnego porozumienia stron, które oświadczyły, że nie będą zgłaszać względem siebie żadnych roszczeń z tego tytułu. Zawarcie porozumienia jest podyktowane zmianami zaistniałymi w Zakładzie Produkcyjnym Regnon-Zgoda w Świętochłowicach, o których Emitent informował w raportach bieżących nr 8/2013 z dnia 20 marca 2013 roku oraz nr 10/2013 z dnia 26 marca 2013 roku. Całkowita wartość rozwiązanej umowy wynosiła 5.754.000,00 zł (pięć milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych) netto. Datę porozumienia o rozwiązaniu umowy oznaczono na dzień 10 kwietnia 2013 roku. Umowa została uznana za znaczącą ze względu na przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Emitenta.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Adam Wysocki 2013-04-11 
Członek Zarządu Tomasz Minkina 2013-04-11 

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Paderewskiego 32c, 40-282 Katowice
Telefon: +48 322075600
Fax: +48 322075603
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613