REGNON S.A.: Zawarcie umowy sprzedaży akcji.

Raport bieżący

 
Data sporządzenia 2014-11-19
Raport bieżący nr 13/2014
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu

 
Zarząd Regnon Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382) informuje, że w dniu 18 listopada 2014 roku Spółka zawarła z osobami fizycznymi umowy sprzedaży 5.480.000 (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty 00/100) każda akcja, spółki Easy Touch Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, za łączną cenę w wysokości 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych 00/100). Akcje będące przedmiotem umów sprzedaży stanowią 100,00 % kapitału zakładowego i uprawniają do 100,00 % udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Easy Touch Spółka Akcyjna. Po zrealizowaniu umowy sprzedaży Regnon Spółka Akcyjna nie posiada akcji Easy Touch Spółka Akcyjna. Wartość księgowa akcji na dzień sprzedaży jest objęta w całości odpisem i wynosi 0,00 zł (zero złotych 00/100). Sprzedaż akcji jest elementem realizacji procesu restrukturyzacji spółki Emitenta i reorganizacji jego grupy kapitałowej.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Adam Wysocki 2014-11-19 
Członek Zarządu Barbara Konrad-Dziwisz 2014-11-19 

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Paderewskiego 32c, 40-282 Katowice
Telefon: +48 322075600
Fax: +48 322075603
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613