REGNON S.A.: Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.

Raport bieżący

 
Data sporządzenia 2015-04-29
Raport bieżący nr 13/2015
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu

 
Regnon Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oświadcza, że w dniu 28 kwietnia 2015 roku otrzymała zawiadomienie o następującej treści: "Ace Land Limited z siedzibą w Londynie, Wielka Brytania (dalej: Zawiadamiający), na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (t.j. Dz. U. 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm. ) (dalej: ustawa o ofercie) zawiadamia o: 1. Zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce REGNON S.A. poniżej progu 5% w wyniku sprzedaży w dniu 22 kwietnia 2015 r. umową cywilnoprawną 104.000.000 sztuk akcji Spółki REGNON S.A. 2. Przed dokonanym zbyciem Zawiadamiający posiadał 112.086.463 sztuk akcji, co dawało 23,49% w ogólnej liczbie głosów w Spółce REGNON S.A. 3. Po dokonaniu zbycia Zawiadamiający posiada 8.086.463 posiada akcji Spółki REGNON S.A., co daje 1,69% w ogólnej liczbie głosów w Spółce REGNON S.A. 4. Nie występują podmioty zależne od Zawiadamiającego posiadające akcje Spółki REGNON S.A. 5. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C ustawy o ofercie."

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Adam Wysocki 2015-04-29 
Członek Zarządu Barbara Konrad-Dziwisz 2015-04-29 

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Roździeńskiego 188C, 40-203 Katowice
Telefon: +48 323231560
Fax: +48 323231560
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613