REGNON S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Raport bieżący

 
Data sporządzenia 2013-05-11
Raport bieżący nr 14/2013
Skrócona nazwa emitenta Skrócona nazwa emitenta
Podstawa prawna Podstawa prawna
Załączniki:

Treść raportu

 
W związku z przepisem § 38 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Zarząd Regnon Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000072586 informuje, iż działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1), art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 Statutu Spółki i § 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia zwołuje na dzień 6 czerwca 2013 roku, na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółki Akcyjnej, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Paderewskiego 32c.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Adam Wysocki 2013-05-11 
Członek Zarządu Tomasz Minkina 2013-05-11 

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Paderewskiego 32c, 40-282 Katowice
Telefon: +48 322075600
Fax: +48 322075603
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613