REGNON S.A.: Częściowy przedterminowy wykup obligacji.

Raport bieżący

 
Data sporządzenia 2014-11-22
Raport bieżący nr 14/2014
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu

 
Zarząd Regnon Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 21 listopada 2014r. dokonał przedterminowego wykupu 28 (dwadzieścia osiem) obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100) każda, wyemitowanych w dniu 25 listopada 2013r. na podstawie Uchwały Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 21 października 2009r. Rozliczenie zobowiązań z tytułu obligacji na kwotę 4.134.892,90 zł (cztery miliony sto trzydzieści cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote 90/100), obejmującą cenę wcześniejszego wykupu ww. obligacji oraz wartość odsetek przysługujących obligatariuszowi, nastąpiło poprzez potrącenie z trudnościągalnymi wierzytelnościami Emitenta objętymi w całości odpisem aktualizacyjnym. Przedmiotowa transakcja skutkuje poprawą sytuacji bilansowej Spółki powodując zmniejszenie stanu zobowiązań o kwotę 4.134.892,90 zł (cztery miliony sto trzydzieści cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote 90/100). Wykup obligacji stanowi realizację polityki zarządzania finansami Emitenta oraz jest zgodny z warunkami emisji obligacji. Zarząd Spółki podjął uchwałę o umorzeniu ww. obligacji.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Adam Wysocki 2014-11-22 
Członek Zarządu Barbara Konrad-Dziwisz 2014-11-22 

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Paderewskiego 32c, 40-282 Katowice
Telefon: +48 322075600
Fax: +48 322075603
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613