REGNON S.A.: Przekazanie do publicznej wiadomości informacji opóźnionej. Zawarcie znaczącej umowy.

Raport bieżący

 
Data sporządzenia 2013-05-15
Raport bieżący nr 15/2013
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

 
Zarząd Regnon Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) zgodnie z obowiązującymi przepisami przekazuje do wiadomości publicznej informację, której przekazanie opóźniono ze względu na słuszny interes Emitenta. Zarząd Spółki w dniu 19 kwietnia 2013 roku zawiadomił Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu przekazania informacji do wiadomości publicznej. Informacja, której przekazanie opóźniono dotyczy zawarcia w dniu 19 kwietnia 2013 roku z panem Piotrem Małucha prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Małucha Piotr ZPHU "Blachmix" ("Kupujący") umowy na mocy której Emitent zbywa aktywa w postaci maszyn, urządzeń i narzędzi stanowiących część wyposażenia Zakładu Produkcyjnego Regnon-Zgoda w Świętochłowicach. Wartość umowy wynosi 2.700.000,00 zł (dwa miliony siedemset tysięcy złotych 00/100) i jest powiększona o podatek VAT. Wartość ewidencyjna aktywów będących przedmiotem sprzedaży w księgach rachunkowych Emitenta wynosi 829.938,43 zł (osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych 43/100). Całkowita cena sprzedaży zostanie zapłacona przez Kupującego w terminie pięciu tygodni od daty zawarcia umowy. Środki ze sprzedaży zostały zabezpieczone na poczet spłaty zobowiązań publicznoprawnych Emitenta. Umowa została zawarta pod warunkiem zawieszającym, wskutek czego własność ruchomości przejdzie na Kupującego z chwilą zapłaty ceny sprzedaży. Nie występują powiązania pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a nabywającym aktywa. Aktywa będące przedmiotem sprzedaży oraz umowę uznano za znaczące ze względu na przekroczenie 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. O zawarciu umowy Emitent informuje w związku z przepisami § 5 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Adam Wysocki 2013-05-15 
Członek Zarządu Tomasz Minkina 2013-05-15 

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Paderewskiego 32c, 40-282 Katowice
Telefon: +48 322075600
Fax: +48 322075603
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613