REGNON S.A.: Zbycie udziałów.

Raport bieżący

 
Data sporządzenia 2014-11-22
Raport bieżący nr 15/2014
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu

 
Zarząd Regnon Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382) informuje, że w dniu 21 listopada 2014 roku Spółka zawarła z osobą prawną umowę sprzedaży 28,00% udziałów w spółce prawa austriackiego WoodinterKom GmbH z siedzibą w Wiedniu, za łączną cenę w wysokości 10,00 EUR (dziesięć euro 00/100), stanowiącą równowartość 42,16 zł (czterdzieści dwa złote 16/100) przeliczoną na złote wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień transakcji. Kapitał zakładowy WoodinterKom GmbH wynosi 8.061.900,00 EUR (osiem milionów sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset euro 00/100). Wartość księgowa udziałów na dzień sprzedaży jest objęta w całości odpisem i wynosi 0,00 zł (zero złotych 00/100). Przedmiotowe aktywa były sklasyfikowane przez Emitenta jako przeznaczone do sprzedaży. Na aktywach będących przedmiotem sprzedaży ustanowiono na rzecz nabywcy zastaw rejestrowy, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 4/2014 z dnia 2 kwietnia 2014 roku. Po zrealizowaniu umowy sprzedaży Regnon Spółka Akcyjna nie posiada udziałów WoodinterKom GmbH. Sprzedaż udziałów jest elementem realizacji procesu restrukturyzacji spółki Emitenta i reorganizacji jego grupy kapitałowej.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Adam Wysocki 2014-11-22 
Członek Zarządu Barbara Konrad-Dziwisz 2014-11-22 

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Paderewskiego 32c, 40-282 Katowice
Telefon: +48 322075600
Fax: +48 322075603
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613