REGNON S.A.: Rejestracja zmiany struktury kapitału zakładowego Emitenta.

Raport bieżący

 
Data sporządzenia 2015-05-04
Raport bieżący nr 15/2015
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

 
W związku z przepisem § 5 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133 z dn. 28 stycznia 2014 r.) Zarząd Regnon Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała Postanowienie Sądu Rejonowego Katowice–Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 10 kwietnia 2015 roku o zarejestrowaniu zmiany struktury kapitału zakładowego Emitenta. Zarejestrowany kapitał zakładowy Spółki wynosi 47.720.400,00 zł i dzieli się na 4.772.040 akcji o wartości nominalnej 10,00 zł każda akcja. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych i zarejestrowanych akcji Emitenta wynosi 4.772.040. Struktura zarejestrowanego kapitału zakładowego Spółki przedstawia się następująco: 1) 622.670 akcji zwykłych imiennych serii N, 2) 4.149.370 akcji zwykłych na okaziciela serii O.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Adam Wysocki 2015-05-04 
Członek Zarządu Barbara Konrad-Dziwisz 2015-05-04 

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Roździeńskiego 188C, 40-203 Katowice
Telefon: +48 323231560
Fax: +48 323231560
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613