REGNON S.A.: Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Regnon Spółka Akcyjna z dnia 6 czerwca 2013 roku.

Raport bieżący

 
Data sporządzenia 2013-06-06
Raport bieżący nr 16/2013
Skrócona nazwa emitenta Regnon S.A.
Podstawa prawna Podstawa prawna
Załączniki:

Treść raportu

 
Zarząd Regnon Spółka Akcyjna (Spółka) działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) podaje do wiadomości publicznej treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 6 czerwca 2013 roku wraz z liczbą akcji z których oddano ważne głosy oraz procentowym udziałem tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Adam Wysocki 2013-06-06 
Członek Zarządu Tomasz Minkina 2013-06-06 

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Paderewskiego 32c, 40-282 Katowice
Telefon: +48 322075600
Fax: +48 322075603
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613