REGNON S.A.: Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Raport bieżący

 
Data sporządzenia 2013-06-06
Raport bieżący nr 17/2013
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

 
Zarząd Regnon Spółka Akcyjna (Spółka) działając na podstawie przepisu § 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 6 czerwca 2013 roku odwołało ze składu Rady Nadzorczej: Pana Mariusza Jawoszka, Pana Ireneusza Nawrockiego, Pana Bogdana Radomskiego oraz Pana Marka Szołdrowskiego. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 6 czerwca 2013 roku powołało w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję: Pana Mariusza Jawoszka, Pana Ireneusza Nawrockiego, Pana Bogdana Radomskiego, Pana Marka Szołdrowskiego oraz Pana Tomasza Karczewskiego: Życiorysy członków Rady Nadzorczej powołanych na nową kadencję: Pan Mariusz Jawoszek posiada wyższe wykształcenie. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach, gdzie uzyskał dyplom magistra na kierunku Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne. Pan Mariusz Jawoszek uzyskał również dyplom MBA National Business Academy, Master of Business Administration in International Business Graduate School of International Business of the University of Bristol, Graduate School of International Business of the École Nationale des Ponts et Chaussées. Pan Mariusz Jawoszek był dotychczas zatrudniony lub pełnił następujące funkcje: 1992 – 1992, Dagma sp. z o.o., Katowice - Specjalista ds. handlowych 1992 – 1999, Dagma sp. z o.o., Katowice - Dyrektor ds. handlowych 1999 – 2004, Dagma System S.A., Katowice - Członek Zarządu, Dyrektor ds. handlowych 2004 - 2006, Pronox System S.A., Katowice - Członek Zarządu 2006 - 2007, ESM Logistics S.A., Katowice - Prezes Zarządu 2007 - 2009, Easy Touch Pronox Technology Spółka Akcyjna sp.k., Kraków - Prokurent 2008 - 2009, Pronox Technology S.A., Katowice - Wiceprezes Zarządu 2009 - 2009, Easy Touch S.A., Kraków - Prezes Zarządu 2009- do nada, Regnon S.A. (dawniej Pronox Technology S.A.), Katowice – Przewodniczący Rady Nadzorczej 2010- do nadal, Esotiq & Henderson, Gdańsk – Przewodniczący Rady Nadzorczej 2011 – do nadal, InArt S.A., Katowice – Prezes Zarządu 2012 – do nadal, Eva Minge Design sp. z o.o., Katowice – Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Mariusz Jawoszek nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Ireneusz Nawrocki posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Wydział Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statysyki (1977r.), jest doktorem nauk ekonomicznych w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych, Wydział Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa), (1985r.). W latach 1984 – 1985 studiował na George Washington University Washington, DC USA. Ekspert Izby Inwestorów Zagranicznych (1986 – 1990). W latach 1977–1990 Ireneusz Nawrocki był asystentem, a następnie adiunktem w Instytucie Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Szkoły Głównej Planowania i Statystyki/Szkoły Głównej Handlowej. W okresie 1989 – 1991 pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu w firmie MarCo Ltd z siedzibą w Warszawie. W latach 1991 – 1995 był Dyrektorem Kancelarii Prawnej KNS w Warszawie. Pan Ireneusz Nawrocki w okresie od 1995 r. do 2000 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu XI Narodowego Funduszu Inwestycyjnego S.A. Następnie od 2000 roku do 2001 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. oraz od 1999 roku do 2001 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Trinity Management Spółka z o.o. firmy zarządzającej Funduszem. W 2002 r. był Prezesem Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Życie S.A. W latach 2003 – 2004 zatrudniony był na stanowisku Dyrektora Centrum Restrukturyzacji i Windykacji w Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Obecnie Pan Ireneusz Nawrocki prowadzi własną działalność gospodarczą pod firmą Project Advisory z siedzibą w Warszawie. Pan Ireneusz Nawrocki pełnił następujące funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych: - Wiceprezes Zarządu w firmie MarCo Ltd z siedzibą w Warszawie w latach 1989 – 1991, Prezes Zarządu XI Narodowego Funduszu Inwestycyjnego w Warszawie w latach 1995 - 2000, - Prezes Zarządu Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. w Warszawie w latach 2000 – 2001, - Prezes Zarządu Trinity Management Spółka z o.o. w Warszawie - firmy zarządzającej Funduszem w latach 1999 – 2001, - Prezes Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Życie S.A. z siedzibą w Warszawie w 2002r., - Przewodniczący Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź SA z siedzibą w Lubinie w latach 1994 – 1997, - Przewodniczący Rady Nadzorczej Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą w Warszawie w latach 2001 – 2006, - Członek Rady Nadzorczej Polski Związek Motorowy Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie od 1994r. – do nadal, - Przewodniczący Rady Nadzorczej Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach od 2000r. – do nadal. Pan Ireneusz Nawrocki nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Bogdan Radomski posiada stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk finansów nadany w 1978 roku przez Szkołę Główną Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa). Dyplom magistra nauk ekonomicznych pan Bogdan Radomski uzyskał w 1967 roku. W 1968 roku podjął pracę na stanowisku asystenta w Katedrze Finansów w Szkole Głównej Planowania i Statystyki. W latach 1978 – 1980 i 1988 – 1990 jako visiting professor prowadził wykłady i seminaria z nauk ekonomicznych i finansowych w Georgetown University – Washington D.C. USA. W latach późniejszych prowadził wykłady w Szwecji, Francji, Włoszech i Niemczech. W latach 1970 – 2012 był zatrudniony w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (Szkole Głównej Handlowej) jako asystent, a następnie adiunkt i starszy wykładowca z zakresu finansów i finansów międzynarodowych. W latach 1992 – 1998 był dyrektorem krajowym programu amerykańskiej pomocy dla Polski US AID w ramach, którego prowadzono działania mające na celu zmiany modelowe w edukacji ekonomicznej i menedżerskiej na wydziałach ekonomicznych i wydziałach zarządzania polskich uczelni. W latach 1998 – 2004 analogiczny program prowadził na Ukrainie. W latach 1988 – 2005 pełnił funkcję dyrektora współpracy z zagranicą Szkoły Głównej Handlowej. W całym okresie pracy w Szkole Głównej Handlowej prowadził badania naukowe i zajęcia dydaktyczne z finansów międzynarodowych, a także pracował jako konsultant w instytucjach finansowych. Pan Bogdan Radomski jest autorem publikacji naukowych z dziedziny finansów i finansów międzynarodowych. Pan Bogdan Radomski w dniu 1 sierpnia 2011 roku przeszedł na emeryturę. Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez powołanego członka Rady Nadzorczej Spółki nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 roku, Nr. 168, poz. 1186, z późn. zm.). Pan Bogdan Radomski jest członkiem rady nadzorczej spełniającym kryteria niezależności określone w Załączniku nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Pan Marek Szołdrowski posiada wyższe wykształcenie, jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie gdzie uzyskał dyplom magistra na kierunku Zarządzanie Firmą. Pan Marek Szołdrowski uzyskał również dyplom MBA WSB – National Louis University of Chicago. Pan Marek Szołdrowski był dotychczas zatrudniony lub pełnił następujące funkcje: 1993 – 2000, Optimus S.A., Nowy Sącz – Menager Oprogramowania 2000 - 2005, Prodoks sp. z o.o., Kraków– Dyrektor Handlowy,Wiceprezes Zarządu 2007–do nadal, Regnon S.A. (dawniej Pronox Technology S.A.), Katowice – Członek Rady Nadzorczej 2009–do nadal, Dictador Europe sp. z o.o., Katowice - Prezes Zarządu 2011 – do nadal, Esotiq& Henderson, Gdańsk – Członek Rady Nadzorczej 2012 – do nadal, InArt S.A., Katowice – Członek Rady Nadzorczej Pan Marek Szołdrowski nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Pan Tomasz Karczewski posiada wyższe wykształcenie. Jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Katowicach, Wydział Organizacji i Zarządzania, Katedra Organizacji Produkcji. Pan Tomasz Karczewski był dotychczas zatrudniony lub pełnił następujące funkcje: 1998 - 2000, Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach - Inspektor w dziale kontroli podatkowej, St. referent 1998 - 2000, Politechnika Śląska w Gliwicach - Asystent w Katedrze Organizacji Produkcji 2000 - 2003, Centrozap S.A. w Katowicach - Z-ca Głównego Księgowego, Kierownik Działu Księgowości 2002 – 2003, Pszczyńskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw w Pszczynie - Wiceprezes Zarządu 2004 - 2008, Energoaparatura S.A. w Katowicach - Z-ca Dyr. ds Handlowych, Kierownik Działu Ofert 2008 - 2009, Centrozap S.A. w Katowicach - Główny Specjalista 2009 - 2012, GKS GieKSa Katowice S.A. w Katowicach - Wiceprezes Zarządu 2009 – 2011, 4 Energy S.A. w Katowicach – Członek Rady Nadzorczej 2012 do nadal, Easy Touch S.A. w Katowicach - Przewodniczący Rady Nadzorczej 2012 do nadal, Ideon S.A. w Katowicach - Dyrektor Działu Inwestycji Kapitałowych i Nadzoru Właścicielskiego 2012 do nadal, ESM Logistics S.A. w Katowicach – Członek Rady Nadzorczej. Pan Tomasz Karczewski nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Adam Wysocki 2013-06-06 
Członek Zarządu Tomasz Minkina 2013-06-06 

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Paderewskiego 32c, 40-282 Katowice
Telefon: +48 322075600
Fax: +48 322075603
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613