REGNON S.A.: Informacje uzyskane na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.

Raport bieżący

 
Data sporządzenia 2014-11-27
Raport bieżący nr 17/2014
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu

 
Regnon Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa) oświadcza, że w dniu dzisiejszym otrzymała następujące zawiadomienia: Zawiadomienie z dnia 25 listopada 2014 roku przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy przez Pana Artura Grendysę o zmniejszeniu do poziomu poniżej 5% przysługującego mu udziału w ogólnej liczbie głosów w Regnon S.A. W dniu 20 listopada 2014 r. Pan Artur Grendysa dokonał sprzedaży akcji Regnon S.A. w dwóch transakcjach pozagiełdowych. Przed dokonaniem transakcji Pan Artur Grendysa posiadał 23.964.922 akcje, które stanowiły 8,90% w kapitale zakładowym Regnon S.A. i uprawniały do 23.964.922 głosów, stanowiących 8,90% ogólnej liczby głosów w Walnym Zgromadzeniu. Po dokonaniu transakcji Pan Artur Grendysa nie posiada akcji Regnon S.A. (0 akcji, które stanowią 0,00% w kapitale zakładowym i uprawniają do 0 głosów, stanowiących 0,00% ogólnej liczby głosów w Walnym Zgromadzeniu). Pan Artur Grendysa zawiadomił ponadto, iż nie istnieją podmioty od niego zależne, które posiadają akcje Regnon S.A. oraz nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ww. Ustawy. Zawiadomienie z dnia 26 listopada 2014 roku przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy przez Canuela Holdings Limited siedzibą w Larnace, o zmniejszeniu do poziomu poniżej 5% przysługującego jej udziału w ogólnej liczbie głosów w Regnon S.A. W dniu 21 listopada 2014 roku Canuela Holdings Limited dokonała sprzedaży akcji Regnon S.A. w trzech transakcjach pozagiełdowych. Przed dokonaniem transakcji Canuela Holdings Limited posiadała 20.000.000 akcji, które stanowiły 7,43% w kapitale zakładowym Regnon S.A. i uprawniały do 20.000.000 głosów, stanowiących 7,43% ogólnej liczby głosów w Walnym Zgromadzeniu. Po dokonaniu transakcji Canuela Holdings Limited nie posiada akcji Regnon S.A. (0 akcji, które stanowią 0,00% w kapitale zakładowym i uprawniają do 0 głosów, stanowiących 0,00% ogólnej liczby głosów w Walnym Zgromadzeniu). Canuela Holdings Limited zawiadomiła ponadto, iż nie istnieją podmioty od niej zależne, które posiadają akcje Regnon S.A. oraz nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ww. Ustawy.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Adam Wysocki 2014-11-27 
Członek Zarządu Barbara Konrad-Dziwisz 2014-11-27 

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Paderewskiego 32c, 40-282 Katowice
Telefon: +48 322075600
Fax: +48 322075603
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613