REGNON S.A.: Przekazanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej.

Raport bieżący

 
Data sporządzenia 2016-08-03
Raport bieżący nr 17/2016
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

 
Zarząd spółki Regnon Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść informacji poufnej, której przekazanie zostało opóźnione zgodnie z przepisem art. 57 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 roku w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnieniem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych. W dniu 3 września 2014 roku ze względu na słuszny interes Emitenta, Zarząd Spółki podjął decyzję o opóźnieniu przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnej dotyczącej prowadzonych przez Emitenta negocjacji i okoliczności związanych z prowadzonymi negocjacjami, której przekazanie mogłoby naruszyć słuszny interes Spółki i negatywnie wpłynąć na przebieg lub wynik tych negocjacji. Informacja poufna dotyczyła realizacji uzgodnień pomiędzy Emitentem i Inwestorem zagranicznym (Inwestor) oraz przy częściowym udziale BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank), w zakresie zaangażowania kapitałowego Inwestora w Spółkę i współdziałania w procesie sanacyjnym Emitenta, którego celem jest spłata lub restrukturyzacja wszelkich zobowiązań Spółki, przemodelowanie obszaru kapitałowego oraz aktywizacja działalności operacyjnej Regnon S.A. poprzez wdrożenie nowej strategii działania przy wykorzystaniu potencjału i doświadczeń biznesowych Inwestora, a w efekcie odbudowa wizerunku i pozycji rynkowej Spółki. Emitent przekazuje niniejszą informację poufną do publicznej wiadomości w związku z powzięciem informacji o wszczęciu na wniosek Banku postępowania egzekucyjnego wobec Spółki z nieruchomości w Dąbrowie Górniczej. Wobec zaistniałej sytuacji, w przypadku nieosiągnięcia porozumienia pomiędzy Bankiem, Inwestorem oraz Spółką w zakresie restrukturyzacji wypowiedzianego w dniu 4 października 2013 roku kredytu udzielonego Spółce przez Bank na podstawie umowy o kredyt nieodnawialny nr WAR/2321/07/144/CB z dnia 18 maja 2007 r. wraz z późn. zm. oraz kontynuowania przez Bank działań egzekucyjnych, Emitent rozważa złożenie wniosku do Sądu o sanację lub likwidację Spółki przy uwzględnieniu przepisów Prawa restrukturyzacyjnego lub Prawa upadłościowego.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Adam Wysocki 2016-08-03 
Członek Zarządu Barbara Konrad-Dziwisz 2016-08-03 

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Rożdzieńskiego 188c, 40-203 Katowice
Telefon:  
Fax:  
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613