REGNON S.A.: Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki.

Raport bieżący

 
Data sporządzenia 2014-11-28
Raport bieżący nr 18/2014
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

 
Zarząd Regnon Spółka Akcyjnej (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 47.720.400,00 zł (czterdzieści siedem milionów siedemset dwadzieścia tysięcy czterysta złotych 00/100) i dzieli się na 477.204.000 (czterysta siedemdziesiąt siedem milionów dwieście cztery tysiące) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 477.204.000 (czterysta siedemdziesiąt siedem milionów dwieście cztery tysiące). Podwyższenie kapitału nastąpiło w wyniku wydania akcjonariuszom 208.000.108 (dwieście osiem milionów sto osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii M wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii M z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki. Struktura kapitału zakładowego Spółki przedstawia się następująco: 1) 608.600 (sześćset osiem tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, 2) 335.000 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1, 3) 61.400 (sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii A2, 4) 335.000 (trzysta trzydzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, 5) 1.968.013 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy trzynaście) akcji zwykłych na okaziciela serii C, 6) 2.400.000 (dwa miliony czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C1, 7) 431.987 (czterysta trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii C2, 8) 1.670.000 (jeden milion sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, 9) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, 10) 41.783.776 (czterdzieści jeden milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt sześć) akcji zwykłych imiennych serii G, 11) 8.216.224 (osiem milionów dwieście szesnaście tysięcy dwieście dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii G1, 12) 18.320.000 (osiemnaście milionów trzysta dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H, 13) 6.982.500 (sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii I, 14) 138.620.000 (sto trzydzieści osiem milionów sześćset dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J, 15) 2.080.000 (dwa miliony osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K, 16) 23.544.930 (dwadzieścia trzy miliony pięćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii L, 17) 208.000.108 (dwieście osiem milionów sto osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii M, 18) 20.346.462 (dwadzieścia milionów trzysta czterdzieści sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii U.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Adam Wysocki 2014-11-28 
Członek Zarządu Barbara Konrad-Dziwisz 2014-11-28 

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Paderewskiego 32c, 40-282 Katowice
Telefon: +48 322075600
Fax: +48 322075603
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613