REGNON S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Regnon S.A. w dniu 30 czerwca 2015 roku.

Raport bieżący

 
Data sporządzenia 2015-07-01
Raport bieżący nr 18/2015
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu

 
Zarząd Regnon Spółka Akcyjna (Spółka) działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym przekazuje wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się dnia 30 czerwca 2015 roku. Wykaz określa liczbę głosów przysługujących Akcjonariuszom z posiadanych akcji i wskazuje procentowy udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów. Newcredit OÜ; liczba akcji 1.201.533; liczba głosów 1.201.533; procentowy udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 72,48%; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 25,18%. "Doman" sp. z o.o.; liczba akcji 134.322; liczba głosów 134.322; procentowy udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 8,10%; procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 2,81%. Christoph Zieliński liczba akcji 121.503; liczba głosów 121.503; procentowy udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 7,33% procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 2,55%.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Adam Wysocki 2015-07-01 
Członek Zarządu Barbara Konrad-Dziwisz 2015-07-01 

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Roździeńskiego 188C, 40-203 Katowice
Telefon: +48 323231560
Fax: +48 323231560
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613

Najnowsze komunikaty REGNON

Publikacja Tytuł komunikatu Rodzaj raportu Źródło
31 sie, 20:13 REGNON S.A.: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego bieżący ESPI
20 sie, 22:53 REGNON S.A.: Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. bieżący ESPI
15 sie, 22:00 REGNON S.A.: Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. bieżący ESPI
13 sie, 16:50 REGNON S.A.: Złożenie wniosku o dokonanie scalenia akcji Regnon Spółka Akcyjna. bieżący ESPI
13 sie, 16:45 REGNON S.A.: Uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. bieżący ESPI