REGNON S.A.: Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.

Raport bieżący

 
Data sporządzenia 2016-08-24
Raport bieżący nr 18/2016
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu

 
Regnon S.A. (Spółka) działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oświadcza, że w dniu 24 sierpnia 2016 roku otrzymała zawiadomienie złożone na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie, przez "Instytut Technik Multimedialnych" sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, posiadający KRS nr 0000491088 (Zawiadamiający), o przekroczeniu ustawowego progu 5,00% udziału w ogólnej liczbie głosów w Regnon S.A. w wyniku nabycia 239 877 akcji Regnon S.A. w dniu 5 sierpnia 2016 roku poprzez transakcje giełdowe. Przed ww. nabyciem akcji Zawiadamiający nie posiadał akcji Regnon S.A. Po nabyciu akcji w dniu 5 sierpnia 2016 roku Zawiadamiający posiada łącznie 239 877 akcji Regnon S.A. dających 239 877 głosów, co stanowi 5,02 % udziału w kapitale oraz 5,02% udziału w głosach na WZA Regnon S.A. Zawiadamiający nie wyklucza zwiększenia bądź zmniejszenia zaangażowania w Regnon S.A. Zawiadamiający poinformował ponadto, że nie występują podmioty zależne od Zawiadamiającego posiadające akcje Spółki oraz że nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C ustawy o ofercie.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Adam Wysocki 2016-08-24 
Członek Zarządu Barbara Konrad-Dziwisz 2016-08-24 

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Rożdzieńskiego 188c, 40-203 Katowice
Telefon:  
Fax:  
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613