REGNON S.A.: Przedterminowy wykup obligacji.

Raport bieżący

 
Data sporządzenia 2014-11-28
Raport bieżący nr 19/2014
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

 
Zarząd Regnon Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 28 listopada 2014 roku dokonał przedterminowego wykupu 15 (piętnaście) obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100) każda, wyemitowanych na podstawie Uchwały Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 21 października 2009 roku oraz 193.000.000 (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony) obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda,wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 29 grudnia 2011 roku. Zapłata wierzytelności z tytułu obligacji na kwotę 20.800.000,00 zł (dwadzieścia milionów osiemset tysięcy złotych 00/100), obejmującą cenę ich wcześniejszego wykupu, nastąpiła poprzez potrącenie z należnościami Emitenta wynikającymi z emisji akcji serii M. Wykup obligacji stanowi realizację polityki zarządzania finansami Emitenta oraz jest zgodny z warunkami emisji obligacji. Zarząd Spółki podjął uchwałę o umorzeniu ww. obligacji.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Adam Wysocki 2014-11-28 
Członek Zarządu Barbara Konrad-Dziwisz 2014-11-28 

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Paderewskiego 32c, 40-282 Katowice
Telefon: +48 322075600
Fax: +48 322075603
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613