REGNON S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 roku.

Raport bieżący

 
Data sporządzenia 2016-08-26
Raport bieżący nr 19/2016
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

 
Regnon S.A. (Emitent) informuje o zmianie daty publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 roku wskazanej w raporcie bieżącym Emitenta nr 3/2016 z dnia 31 stycznia 2016 roku. Skonsolidowany raport za I półrocze 2016 roku, którego termin publikacji pierwotnie ustalono na dzień 31 sierpnia 2016 roku, zostanie przekazany do wiadomości publicznej w dniu 26 września 2016 roku. Terminy publikacji pozostałych raportów okresowych nie ulegają zmianie. Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Adam Wysocki 2016-08-26 
Członek Zarządu Barbara Konrad-Dziwisz 2016-08-26 

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Rożdzieńskiego 188c, 40-203 Katowice
Telefon:  
Fax:  
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613