REGNON S.A.: Wypowiedzenie umowy.

Raport bieżący

 
Data sporządzenia 2013-10-04
Raport bieżący nr 20/2013
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

 
Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.) Zarząd Regnon Spółka Akcyjna (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęło do Spółki wypowiedzenie przez BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank) umowy o kredyt nieodnawialny nr WAR/2321/07/144/CB z dnia 18 maja 2007 r. wraz z późn. zm. W związku z powyższym kredyt udzielony na podstawie umowy stanie się wymagalny w całości wraz z upływem trzydziestodniowego terminu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy nastąpiło w związku z zaległościami w spłacie zadłużenia. Zadłużenie Spółki wobec Banku z tytułu kredytu udzielonego na podstawie przedmiotowej umowy według stanu na dzień 2 października 2013 r. wynosiło 34.565.999,84 zł (trzydzieści cztery miliony pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 84/100). Wskutek rozwiązania umowy od kwoty niewymagalnego kapitału w wysokości 20.942.334,00 zł (dwadzieścia milionów dziewięćset czterdzieści dwa tysiące trzysta trzydzieści cztery złote 00/100) Bankowi będą przysługiwały od Spółki dalsze zmienne odsetki zwykłe liczone zgodnie z umową od dnia 6 września 2013 roku do dnia zapłaty lub wymagalności włącznie. Od kwoty kapitału wymagalnego w wysokości 8.250.265,85 zł (osiem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć złotych 85/100) Bankowi przysługują od Spółki dalsze odsetki maksymalne zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny od dnia 6 września 2013 roku do dnia całkowitej spłaty zadłużenia przeterminowanego. Wypowiedzenie umowy skutkuje wzrostem kosztów odsetkowych. Po upływie terminu wypowiedzenia całość kredytu stanie się wymagalna, a Bank będzie naliczał dalsze maksymalne odsetki w wysokości czterokrotnej wartości stopy lombardowej tj. 16% w skali roku. Bank wezwał Emitenta oraz solidarnie zobowiązanego poręczyciela ESM Logistics Spółka Akcyjna - spółkę zależną Emitenta do spłaty zadłużenia z tytułu kapitału kredytu, odsetek i opłaty na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego łącznie w kwocie 34.565.999,84 zł (trzydzieści cztery miliony pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 84/100) wraz z dalszymi odsetkami w terminie 30 dni od chwili otrzymania wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy i jego pozostałe skutki finansowe dla funkcjonowania Spółki będą przedmiotem analizy Zarządu i Rady Nadzorczej Emitenta. O wynikach analizy i dalszych działaniach podejmowanych w związku z wypowiedzeniem Emitent poinformuje bezzwłocznie w kolejnych raportach bieżących.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Adam Wysocki 2013-10-04 
Członek Zarządu Tomasz Minkina 2013-10-04 

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Paderewskiego 32c, 40-282 Katowice
Telefon: +48 322075600
Fax: +48 322075603
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613