REGNON S.A.: Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.

Raport bieżący

 
Data sporządzenia 2014-12-01
Raport bieżący nr 20/2014
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu

 
Regnon Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa) oświadcza, że w dniu dzisiejszym otrzymała zawiadomienie o następującej treści: "Działając w imieniu Spółki Newcredit OÜ, która jest akcjonariuszem Spółki Regnon S.A., na podstawie art. 69 ust 1. ustawy z dn. 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawiadamiam o: 1. Przekroczeniu ustawowego progu udziału 5% w ogólnej liczbie głosów dla akcji Regnon S.A. w wyniku nabycia 9.138.155 szt. akcji Emitenta w dniu 26.11.2014 r. w wyniku transakcji giełdowych. 2. Przed ww. transakcją Newcredit OÜ poprzez podmiot powiązany posiadał 13.433.275 szt. akcji Regnon S.A., co stanowiło 4,99 % w ogólnej liczbie głosów dla akcji Regnon S.A. 3. W związku z nabyciem akcji Emitenta Newcredit OÜ wraz z podmiotem powiązanym posiada 22.571.430 szt. akcji, co stanowi 8,38 % kapitału zakładowego Regnon S.A. oraz jest uprawniona do 8,38% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 4. Newcredit OÜ w najbliższym czasie zwiększy zaangażowanie w spółce Emitenta. 5. Poza wskazanym powiązaniem nie występują inne podmioty zależne posiadające akcje Regnon S.A. 6. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C ustawy o ofercie."

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Adam Wysocki 2014-12-01 
Członek Zarządu Barbara Konrad-Dziwisz 2014-12-01 

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Paderewskiego 32c, 40-282 Katowice
Telefon: +48 322075600
Fax: +48 322075603
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613