REGNON S.A.: Żądanie umieszczenia spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Raport bieżący

 
Data sporządzenia 2014-12-01
Raport bieżący nr 21/2014
Skrócona nazwa emitenta Skrócona nazwa emitenta
Podstawa prawna Podstawa prawna
Załączniki:

Treść raportu

 
Zarząd Regnon Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 28 listopada 2014 roku Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki złożyli, w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, żądanie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, zwołanego na dzień 19 grudnia 2014 roku, dodatkowego punktu obejmującego podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. Wobec powyższego żądania Zarząd Spółki, działając zgodnie z przepisem art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, ogłasza porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawierający zmiany wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu Spółki do dokonywania emisji akcji nowych serii w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki. 5. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia Zarządu. 6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia serii akcji, zamiany akcji oraz zmiany Statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby oraz zmiany Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 9. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej. 10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej. 11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Emitenta informuje, iż sprawa objęta żądaniem została umieszczona w punkcie 8. porządku obrad. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu treść zgłoszonego przez Akcjonariuszy projektu uchwały w sprawie zmiany Statutu oraz dotychczasowe i proponowane brzmienie § 3 ust. 1 Statutu Emitenta.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Adam Wysocki 2014-12-01 
Członek Zarządu Barbara Konrad-Dziwisz 2014-12-01 
Załączniki:

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Paderewskiego 32c, 40-282 Katowice
Telefon: +48 322075600
Fax: +48 322075603
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613