REGNON S.A.: Uchwała Zarządu KDPW S.A.

Raport bieżący

 
Data sporządzenia 2015-08-07
Raport bieżący nr 21/2015
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

 
Zarząd Regnon Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 7 sierpnia 2015 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 530/15, na mocy której na podstawie § 2 ust. 1 i 4 oraz § 85 ust. 1 i 2 pkt 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku Emitenta postanowił oznaczyć kodem PLPRNTC00058 41 (czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, powstałych po zamianie dokonanej w dniu 10 sierpnia 2015 roku 41 (czterdzieści jeden) akcji zwykłych imiennych Emitenta oznaczonych kodem PLPRNTC00041. Zarząd KDPW S.A. stwierdził, że z dniem 10 sierpnia 2015 roku kodem PLPRNTC00058 oznaczonych będzie 41 (czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, a kodem PLPRNTC00041 oznaczonych będzie 10.038.800 (dziesięć milionów trzydzieści osiem tysięcy osiemset) akcji zwykłych imiennych Emitenta.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Adam Wysocki 2015-08-07 
Członek Zarządu Barbara Konrad-Dziwisz 2015-08-07 

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Roździeńskiego 188C, 40-203 Katowice
Telefon: +48 323231560
Fax: +48 323231560
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613