oRB: Informacja o Członkach Rady Nadzorczej Regnon Spółka Akcyjna.

PAP
Data: 2016-09-19

Firma: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-19
Skrócona nazwa emitenta
REGNON S.A.
Temat
Informacja o Członkach Rady Nadzorczej Regnon Spółka Akcyjna.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Regnon Spółka Akcyjna _Emitent, Spółka_ niniejszym przekazuje życiorysy Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Pani Aleksandra Bełdyga jest absolwentką prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, wpisaną na listę aplikantów radcowskich Okręgowej Izby Radców Prawnych w Lublinie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu prawa gospodarki nieruchomościami na Uniwersytecie Wrocławskim. W swojej dotychczasowej praktyce zawodowej skupiała się między innymi na prawie cywilnym, w szczególności w zakresie tematyki związanej z nieruchomościami, odszkodowaniami, robotami budowlanymi oraz prawem gospodarczym. Zapewnia obsługę spółek w zakresie prawa kontraktowego i korporacyjnego. Posiada doświadczenie zarówno w zakresie pomocy prawnej świadczonej na rzecz osób fizycznych, jak w bieżącej obsłudze spółek prawa handlowego oraz w obszarze sporów sądowych, w szczególności postępowań cywilnych. Swoje zainteresowania zawodowe koncentruje także wokół kwestii odpowiedzialności za błędy medyczne.
Pani Aleksandra Bełdyga była aplikantem radcowskim w Kancelarii Radcy Prawnego Eweliny Mrozińskiej-Ząbek w Warszawie oraz Kancelarii Radców Prawnych Wiatr i Partnerzy we Wrocławiu. Pani Aleksandra Bełdyga jest członkiem Rady Nadzorczej Emitenta, New Finance Services S.A. w Warszawie oraz Snacks S.A. w Warszawie. Pani Aleksandra Bełdyga nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Tomasz Karczewski jest absolwentem Politechniki Śląskiej, Wydziału Organizacji i Zarządzania. Pan Tomasz Karczewski od lipca 2015 r. pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego Ferox Automation sp. z o.o. w Katowicach. Uprzednio, w okresie od lipca 2012 r. do grudnia 2014 r. był Dyrektorem Działu Inwestycji Kapitałowych i Nadzoru Właścicielskiego w Ideon S.A. w Katowicach, od lipca 2009 r. do czerwca 2012 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu GieKSa Katowice S.A. w Katowicach, od maja 2008 r. do lipca 2009 r. był zatrudniony na stanowisku Głównego Specjalisty w Centrozap S.A. w Katowicach. W okresie od listopada 2004 r. do maja 2008 r. pełnił funkcję Kierownika Działu Ofert, a następnie Zastępcy Dyrektora ds. Handlowych w Energoaparatura S.A. w Katowicach. Pan Tomasz Karczewski prowadził własną działalność gospodarczą Chem-System w Pszczynie od września 2003 r. do grudnia 2007 r. W okresie od kwietnia 2000 r. do sierpnia 2003 r. Pan Tomasz Karczewski był kolejno Kierownikiem Działu Księgowości i Zastępcą Głównego Księgowego w Centrozap S.A. w Katowicach. W okresie od stycznia 1998 r. do kwietnia 2000 r. Pan Tomasz Karczewski był asystentem w Katedrze Organizacji Produkcji Politechniki Śląskiej oraz kolejno starszym referentem, inspektorem w Dziale Kontroli Podatkowej Pierwszego Urzędu Skarbowego w Katowicach. Pan Tomasz Karczewski jest Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta od listopada 2013 r., a w okresie od lipca 2013 r. do grudnia 2014 r. był Członkiem Rady Nadzorczej Centrozap Finanse sp. z o.o. w Katowicach, od września 2012 r. do czerwca 2013 r. Przewodniczącym Rady Nadzorczej KSP Polonia Warszawa S.S.A. w Warszawie, od stycznia 2012 r. do września 2013 r. Przewodniczącym Rady Nadzorczej Easy Touch S.A. w Katowicach, a od lutego 2002 r. do marca 2003 r. Wiceprezesem Zarządu Pszczyńskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw w Pszczynie. Pan Tomasz Karczewski posiada 40,00 % udziałów w kapitale zakładowym Miodla Poland sp. z o.o. zajmującej się sprzedażą wyrobów farmaceutycznych. Pan Tomasz Karczewski nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Pan Tomasz Karczewski nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pan Filip Sinkiewicz studiuje Prawo na Wydziale Prawa oraz Ekonomię na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku. Pan Filip Sinkiewicz od 2013 roku pełni funkcję prezesa zarządu Doman sp. z o.o., a uprzednio pełnił funkcje Prezesa Zarządu Ergomed sp. z o.o. w latach 2013-2015, "Cancer Treatment Europe" sp. z o.o. w latach 2014-2015 oraz "CM Nieruchomości" sp. z o.o. w latach 2014-2015. Pan Filip Sinkiewicz jest członkiem Rady Nadzorczej Emitenta, New Finance Services S.A. w Warszawie oraz Snacks S.A. w Warszawie. Pan Filip Sinkiewicz nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Pan Filip Sinkiewicz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pani Agnieszka Wielgus ukończyła Politechnikę Świętokrzyską, kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji ze specjalnością inżyniersko-menadżerską na Wydziale Zarządzania i Modelowania Komputerowego uzyskując tytuł magistra inżyniera. Pani Agnieszka Wielgus w okresie od marca 2010 r. do grudnia 2014 r. była zatrudniona na stanowisku specjalisty ds. finansowo-operacyjnych w grupie kapitałowej Richter Med S.A., od grudnia 2013 r. do kwietnia 2014 r. była Asystentką Zarządu Global Energy S.A., a od lipca 2014 r. jest specjalistą ds. finansowo-operacyjnych w Ergomed sp. z o.o. Pani Agnieszka Wielgus jest członkiem Rady Nadzorczej Emitenta, New Finance Services S.A. w Warszawie oraz Snacks S.A. w Warszawie. Pani Agnieszka Wielgus nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta. Pani Agnieszka Wielgus nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej. Nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
REGNON S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
40-203 Katowice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Rożdzieńskiego 188c
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
regnon@regnon.com www.regnon.com
_e-mail_ _www_
9542180954 273696613
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-09-19 Adam Wysocki Prezes Zarządu
2016-09-19 Barbara Konrad-Dziwisz Członek Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta REGNON S.A.
Tytul Informacja o Członkach Rady Nadzorczej Regnon Spółka Akcyjna.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 40-203
Miasto Katowice
Ulica Rożdzieńskiego
Nr 188c
Tel.
Fax
e-mail regnon@regnon.com
NIP 9542180954
REGON 273696613
Data sporzadzenia 2016-09-19
Rok biezacy 2016
Numer 21
adres www www.regnon.com