REGNON S.A.: Zmiany w Zarządzie Spółki.

Raport bieżący

 
Data sporządzenia 2013-12-10
Raport bieżący nr 22/2013
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

 
Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r.) Regnon Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym Rada Nadzorcza Emitenta odwołała z dniem 10 grudnia 2013 roku z Zarządu Spółki pana Tomasza Minkinę, pełniącego dotychczas funkcję Członka Zarządu. Jednocześnie na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 ww. rozporządzenia Spółka informuje o powołaniu z dniem 10 grudnia 2013 roku do Zarządu Spółki pani Barbary Konrad-Dziwisz, której powierzono funkcję Członka Zarządu. Pani Barbara Konrad-Dziwisz jest absolwentką Akademii Ekonomicznej w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Wydział Przemysłu, kierunek Organizacja i Zarządzanie (1984-1989). Pani Barbara Konrad-Dziwisz posiada następujące doświadczenie zawodowe: 1990-1992 Bank Śląski S.A. w Katowicach - Referent, Księgowa, 1992–1994 DEG Bank Secesyjny S.A. w Katowicach - Specjalista ds. Analiz Ekonomicznych, Specjalista Bankowy Kierujący Zespołem, 1994–2000 Gliwicki Bank Handlowy S.A. w Gliwicach - Zastęca Dyrektora Oddziału w Bytomiu, Zastępca Dyrektora Oddziału w Katowicach, Dyrektor Oddziału w Katowicach, 2000-2003 Centrozap S.A w Katowicach - Dyrektor Ekonomiczny, 2003–2004 Trust Trading Sp. z o.o. - Dyrektor Finansowy, Pełnomocnik ds. ISO, 2004–2013 Ideon S.A. - Dyrektor Finansowy. Pani Barbara Konrad-Dziwisz prowadziła działalność naukowo-dydaktyczną w WSB w Poznaniu Wydział Zamiejscowy w Chorzowie, w zakresie działalności depozytowej banku oraz prawnych regulacji księgowości. Pani Barbara Konrad-Dziwisz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Emitenta, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Barbara Konrad-Dziwisz nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Adam Wysocki 2013-12-10 
Członek Zarządu Barbara Konrad-Dziwisz 2013-12-10 

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Paderewskiego 32c, 40-282
Telefon: +48 322075600
Fax: +48 322075603
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613