REGNON S.A.: Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.

Raport bieżący

 
Data sporządzenia 2014-12-02
Raport bieżący nr 22/2014
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu

 
Regnon Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa) oświadcza, że w dniu 1 grudnia 2014 roku otrzymała zawiadomienie o następującej treści: "Działając w imieniu Spółki Newcredit OÜ, która jest akcjonariuszem Spółki Regnon S.A., na podstawie art. 69 ust 1. ustawy z dn. 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawiadamiam o: 1. Przekroczeniu ustawowego progu udziału 25% w ogólnej liczbie głosów dla akcji Regnon S.A. w wyniku nabycia 104.000.108 szt. akcji Emitenta o wartości nominalnej 0,10 zł każda i cenie emisyjnej 0,10 zł każda w dniu 28.11.2014 r. w wyniku zawarcia umowy cywilno-prawnej. 2. Przed ww. transakcją Newcredit OÜ wraz z podmiotem powiązanym posiadał 26.242.642 szt. akcji Regnon S.A., co stanowiło 9,75 % w ogólnej liczbie głosów dla akcji Regnon S.A. 3. W związku z nabyciem akcji Emitenta Newcredit OÜ posiada wraz z podmiotem powiązanym 130.242.750 szt. akcji, co stanowi 27,29 % kapitału zakładowego Regnon S.A. oraz jest uprawniona do 27,29% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 4. Newcredit OÜ w najbliższym czasie nie wyklucza zwiększenia zaangażowania w spółce Emitenta. 5. Poza wskazanym powiązaniem nie występują inne podmioty zależne posiadające akcje Regnon S.A. 6. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C ustawy o ofercie."

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Adam Wysocki 2014-12-02 
Członek Zarządu Barbara Konrad-Dziwisz 2014-12-02 

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Paderewskiego 32c, 40-282 Katowice
Telefon: +48 322075600
Fax: +48 322075603
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613