REGNON S.A.: Uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Raport bieżący

 
Data sporządzenia 2015-08-13
Raport bieżący nr 22/2015
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

 
Regnon Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 12 sierpnia 2015 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych podjął uchwałę nr 826/2015 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz Q Emitenta. Zarząd Giełdy stwierdził, że zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczone są następujące akcje zwykłe na okaziciela Regnon Spółka Akcyjna, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda: 59 (pięćdziesiąt dziewięć) akcji serii G oraz 41 (czterdzieści jeden) akcji serii Q. Na podstawie § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić z dniem 19 sierpnia 2015 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 59 (pięćdziesiąt dziewięć) akcji serii G pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 19 sierpnia 2015 roku rejestracji akcji i oznaczenia ich kodem PLPRNTC00017 oraz 41 (czterdzieści jeden) akcji serii Q pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 19 sierpnia 2015 roku asymilacji tych akcji z akcjami Spółki oznaczonymi kodem PLPRNTC00017. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. W dniu 12 sierpnia 2015 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych podjął uchwałę nr 827/2015 w sprawie zawieszenia na Głównym Rynku GPW obrotu akcjami Regnon Spółka Akcyjna. Po rozpatrzeniu wniosku Emitenta o zawieszenie notowań akcji w związku ze zmianą ich wartości nominalnej, Zarząd Giełdy działając na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Giełdy postanowił zawiesić obrót akcjami Emitenta, oznaczonymi kodem PLPRNTC00017, od dnia 19 sierpnia 2015 roku do dnia 31 sierpnia 2015 roku (włącznie). Na podstawie § 110 ust. 10 i 11 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanowił, iż zlecenia maklerskie na akcje Spółki, przekazane na giełdę, a nie zrealizowane do dnia 18 sierpnia 2015 roku (włącznie), tracą ważność po zakończeniu sesji giełdowej w tym dniu, ponadto w okresie zawieszenia zlecenia maklerskie na akcje Emitenta nie będą przyjmowane. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. W dniu 12 sierpnia 2015 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 546/15 na mocy której, na podstawie § 2 ust. 1 i 4 oraz § 40 ust. 2 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku Emitenta, Zarząd Krajowego Depozytu postanowił zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 59 (pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G Regnon S.A. o wartości nominalnej 0.10 zł (dziesięć groszy) każda oraz oznaczyć je kodem PLPRNTC00017, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje Emitenta oznaczone kodem PLPRNTC00017, z zastrzeżeniem, że zarejestrowanie akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania przez Krajowy Depozyt dokumentów potwierdzających wprowadzenie tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w decyzji spółki prowadzącej ten rynek regulowany jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym. Informacja o zarejestrowaniu 59 (pięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G Regnon S.A. pod kodem PLPRNTC00017 zostanie przekazana w formie komunikatu Krajowego Depozytu. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Adam Wysocki 2015-08-13 
Członek Zarządu Barbara Konrad-Dziwisz 2015-08-13 

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Roździeńskiego 188C, 40-203 Katowice
Telefon: +48 323231560
Fax: +48 323231560
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613