oRB: Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Regnon Spółka Akcyjna.

PAP
Data: 2016-09-20

Firma: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2016
Data sporządzenia: 2016-09-20
Skrócona nazwa emitenta
REGNON S.A.
Temat
Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Regnon Spółka Akcyjna.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Regnon Spółka Akcyjna _Emitent, Spółka_ działając na podstawie przepisu § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _t.j. Dz. U. z 28 stycznia 2014 r. poz. 133 z późn. zm._ informuje, że w dniu dzisiejszym wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Ireneusza Wilka z członkowstwa w Radzie Nadzorczej Emitenta ze skutkiem natychmiastowym.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
_pełna nazwa emitenta_
REGNON S.A. Usługi inne _uin_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
40-203 Katowice
_kod pocztowy_ _miejscowość_
Rożdzieńskiego 188c
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
regnon@regnon.com www.regnon.com
_e-mail_ _www_
9542180954 273696613
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-09-20 Adam Wysocki Prezes Zarządu
2016-09-20 Barbara Konrad-Dziwisz Członek Zarządu


Identyfikator raportu u8it9vpqt1
Nazwa raportu RB
Symbol raportu RB
Nazwa emitenta REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta REGNON S.A.
Tytul Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Regnon Spółka Akcyjna.
Sektor Usługi inne (uin)
Kod 40-203
Miasto Katowice
Ulica Rożdzieńskiego
Nr 188c
Tel.
Fax
e-mail regnon@regnon.com
NIP 9542180954
REGON 273696613
Data sporzadzenia 2016-09-20
Rok biezacy 2016
Numer 22
adres www www.regnon.com