REGNON S.A.: Przekazanie do publicznej wiadomości informacji opóźnionej.

Raport bieżący

 
Data sporządzenia 2013-12-31
Raport bieżący nr 23/2013
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

 
Zarząd Regnon Spółka Akcyjna (Emitent) zgodnie z obowiązującymi przepisami przekazuje do wiadomości publicznej informację, której przekazanie opóźniono ze względu na słuszny interes Emitenta. Informacja dotyczy zawarcia w dniu 3 kwietnia 2013 roku umowy prowadzącej do zbycia na rzecz polskiego podmiotu gospodarczego 5,5% udziałów w spółce WoodinterKom GmbH z siedzibą w Wiedniu, odpowiadających w całości opłaconemu wkładowi kapitałowemu w wysokości 443.404,50 EUR (czterysta czterdzieści trzy tysiące czterysta cztery euro 50/100). Przedmiotowa umowa została zawarta pod warunkami zawieszającymi, przy czym strony umowy uzgodniły wymóg łącznego spełnienia warunków w postaci podjęcia przez radę nadzorczą Emitenta uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na zbycie udziałów oraz potwierdzenia zbycia udziałów dokonanego w formie aktu sporządzonego przez austriackiego notariusza. Termin ziszczenia się warunków ustalono na 31 grudnia 2013 roku. Wobec bezskutecznego upływu oznaczonego terminu zbycie udziałów nie nastąpiło. Umowę uznano za znaczącą ze względu na przekroczenie 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. Wartość umowy wynosiła 1.333.101,00 EUR (jeden milion trzysta trzydzieści trzy tysiące sto jeden euro 00/100), co odpowiadało kwocie 5.574.095,21 PLN (pięć milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt pięć złotych 21/100). W księgach rachunkowych Emitenta wartość ewidencyjna udziałów będących przedmiotem umowy wynosi 5.598.360,27 PLN (pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych 27/100). O umowie Emitent informuje w związku z przepisami § 5 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.).

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Adam Wysocki 2013-12-31 
Członek Zarządu Barbara Konrad-Dziwisz 2013-12-31 

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Paderewskiego 32c, 40-282
Telefon: +48 322075600
Fax: +48 322075603
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613