REGNON S.A.: Informacja uzyskana na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.

Raport bieżący

 
Data sporządzenia 2014-12-02
Raport bieżący nr 23/2014
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu

 
Regnon Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oświadcza, że w dniu dzisiejszym roku otrzymała zawiadomienie o następującej treści: "Na podstawie ustawy z dn. 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w rozumieniu art. 69 ust 1., ACE LAND LIMITED z siedzibą w Londynie, będąc akcjonariuszem Spółki REGNON S.A., niniejszym zawiadamia, iż w ramach umowy cywilno-prawnej objęła w emisji pierwotnej w dniu 28 listopada 2014 r. 104.000.000 szt. akcji Emitenta o wartości nominalnej 0,10 zł każda i cenie emisyjnej 0,10 zł każda, a co za tym idzie liczba akcji w kapitale zakładowym oraz liczba głosów przysługujących ACE LAND LIMITED na WZA Emitenta przekroczyła ustawowy próg udziału 20 %. Przed ww. transakcją ACE LAND LIMITED posiadała 8.086.463 szt. akcji Regnon S.A., co stanowiło 3 % kapitału zakładowego Regnon S.A. oraz uprawniała do 3 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Obecna liczba akcji Emitenta, posiadana przez ACE LAND LIMITED z siedzibą w Londynie wynosi 112.086.463 szt. akcji, co stanowi 23,49 % kapitału zakładowego Regnon S.A. oraz uprawnia do 23,49 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. ACE LAND LIMITED z siedzibą w Londynie nie wyklucza w najbliższym czasie zwiększenia bądź zmniejszenia zaangażowania w spółce Emitenta. Jednocześnie informuję, iż ACE LAND LIMITED z siedzibą w Londynie nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Regnon S.A. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C ustawy o ofercie."

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Adam Wysocki 2014-12-02 
Członek Zarządu Barbara Konrad-Dziwisz 2014-12-02 

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Paderewskiego 32c, 40-282 Katowice
Telefon: +48 322075600
Fax: +48 322075603
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613