REGNON S.A.: Złożenie wniosku o dokonanie scalenia akcji Regnon Spółka Akcyjna.

Raport bieżący

 
Data sporządzenia 2015-08-13
Raport bieżący nr 23/2015
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

 
Zarząd Regnon Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) zawiadamia o złożeniu do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. wniosku, na mocy którego zgodnie z § 195 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych Regnon S.A. wnosi o przeprowadzenie w dniu 31 sierpnia 2015r. scalenia akcji zarejestrowanych w KDPW pod kodem PLPRNTC00017 w liczbie 414.937.100 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w stosunku 100/1 oraz scalenia akcji zarejestrowanych w KDPW pod kodem PLPRNTC00041 w liczbie 10.038.800 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w stosunku 100/1. W związku z powyższym po scaleniu akcji w KDPW pod kodem PLPRNTC00017 zarejestrowanych będzie 4.149.371 akcji o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych 00/100) każda, a pod kodem PLPRNTC00041 zarejestrowanych będzie 100.388 akcji o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych 00/100) każda. Dzień Referencyjny został wyznaczony na 24 sierpnia 2015r., a dzień scalenia akcji w KDPW na 31 sierpnia 2015r. Zarząd Emitenta oświadczył, że niedobory scaleniowe, o których mowa w Uchwale nr 3 Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 9 marca 2015r. zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez akcjonariusza, który na podstawie umowy z Emitentem zrzeknie się nieodpłatnie swoich praw akcyjnych w spółce Regnon S.A. na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe, w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów otrzymania jednej nowej akcji o nowej wartości nominalnej, ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA. W związku z powyższym w wyniku scalenia akcji każdy z akcjonariuszy spółki Regnon S.A. posiadających w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe stanie się uprawniony do otrzymania jednej akcji o nowej wartości nominalnej, a uprawnienia akcjonariusza, o którym mowa powyżej, do otrzymania, w zamian za posiadane przez niego w dniu referencyjnym akcje o dotychczasowej wartości nominalnej, akcji o nowej wartości nominalnej każda ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Adam Wysocki 2015-08-13 
Członek Zarządu Barbara Konrad-Dziwisz 2015-08-13 

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Roździeńskiego 188C, 40-203 Katowice
Telefon: +48 323231560
Fax: +48 323231560
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613