REGNON S.A.: Sprostowanie informacji uzyskanej na podstawie art. 69 ustawy o ofercie.

Raport bieżący

 
Data sporządzenia 2014-12-10
Raport bieżący nr 24/2014
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu

 
Regnon Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) działając na podstawie art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa) oświadcza, że w dniu dzisiejszym otrzymała "Sprostowanie zawiadomienia z dnia 1 grudnia 2014 r. dokonanego na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dn. 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych" o następującej treści: "Działając w imieniu Spółki Newcredit OÜ, która jest akcjonariuszem Spółki Regnon S.A., dokonuję sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej, poprzez dodanie w pkt 1 Zawiadomienia z dnia 1 grudnia 2014 r., że zawarcie umowy cywilno-prawnej nastąpiło w ramach emisji pierwotnej akcji. W związku z dodaniem wskazanego sformułowania dokonuję również sprostowania słowa "nabycia" na "objęcia", gdyż w ramach oferty pierwotnej obejmuje się akcje (w pkt 1 i pkt 3 Zawiadomienia z dnia 1 grudnia 2014 r.), a nie je nabywa. Po dokonaniu sprostowania Zawiadomienie brzmi: Działając w imieniu Spółki Newcredit OÜ, która jest akcjonariuszem Spółki Regnon S.A., na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy z dn. 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych zawiadamiam o: 1. Przekroczeniu ustawowego progu udziału 25% w ogólnej liczbie głosów dla akcji Regnon S.A. w wyniku objęcia 104.000.108 szt. akcji Emitenta o wartości nominalnej 0,10 zł każda i cenie emisyjnej 0,10 zł każda w dniu 28.11.2014 r. w wyniku zawarcia umowy cywilno-prawnej w ramach emisji pierwotnej akcji. 2. Przed ww. transakcją Newcredit OÜ wraz z podmiotem powiązanym posiadał 26.242.642 szt. akcji Regnon S.A., co stanowiło 9,75% w ogólnej liczbie głosów dla akcji Regnon S.A. 3. W związku z objęciem akcji Emitenta Newcredit OÜ posiada wraz z podmiotem powiązanym 130.242.750 szt. akcji, co stanowi 27,29% kapitału zakładowego Regnon S.A. oraz jest uprawniona do 27,29% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 4. Newcredit OÜ w najbliższym czasie nie wyklucza zwiększenia zaangażowania w spółce Emitenta. 5. Poza wskazanym powiązaniem nie występują inne podmioty zależne posiadające akcje Regnon S.A. 6. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C ustawy o ofercie." Powyższe sprostowanie dotyczy "Informacji uzyskanej na podstawie art. 69 ustawy o ofercie" przekazanej przez Emitenta w dniu 1 grudnia 2014 roku raportem bieżącym nr 20/2014.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Adam Wysocki 2014-12-10 
Członek Zarządu Barbara Konrad-Dziwisz 2014-12-10 

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Paderewskiego 32c, 40-282 Katowice
Telefon: +48 322075600
Fax: +48 322075603
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613