REGNON S.A.: Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Raport bieżący

 
Data sporządzenia 2015-08-15
Raport bieżący nr 24/2015
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

 
Regnon Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 14 sierpnia 2015 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 553/15 na mocy której, na podstawie § 2 ust. 1 i 4 oraz § 43 ust. 1, 3 i 4 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku Emitenta, Zarząd Krajowego Depozytu postanowił dokonać w dniu 19 sierpnia 2015 roku asymilacji 41 (czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela Spółki oznaczonych kodem PLPRNTC00058 z 414.937.000 (czterysta czternaście milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy) akcji Spółki oznaczonymi kodem PLPRNTC00017. Akcje objęte asymilacją otrzymują kod PLPRNTC00017. Zarząd Krajowego Depozytu stwierdził, że z dniem 19 sierpnia 2015 roku kodem PLPRNTC00017 oznaczonych jest 414.937.041 (czterysta czternaście milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela Emitenta. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Adam Wysocki 2015-08-15 
Członek Zarządu Barbara Konrad-Dziwisz 2015-08-15 

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Roździeńskiego 188C, 40-203 Katowice
Telefon: +48 323231560
Fax: +48 323231560
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613