REGNON S.A.: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Regnon Spółka Akcyjna w dniu 19 grudnia 2014 roku.

Raport bieżący

 
Data sporządzenia 2014-12-20
Raport bieżący nr 25/2014
Skrócona nazwa emitenta Skrócona nazwa emitenta
Podstawa prawna Podstawa prawna
Załączniki:

Treść raportu

 
Zarząd Regnon Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U. 2014 poz. 133) podaje do wiadomości publicznej treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 grudnia 2014 roku wraz z liczbą akcji z których oddano ważne głosy oraz procentowym udziałem tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się". Ponadto w związku z przepisem § 38 ust. 1 pkt 8 ww. Rozporządzenia Emitent informuje, że Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia zaplanowanego w ramach porządku obrad ogłoszonego w dniu 23 listopada 2014 roku oraz 1 grudnia 2014 roku, punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie zmiany siedziby oraz zmiany Statutu Spółki, wobec czego Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę przyjmującą porządek obrad w brzmieniu: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu Spółki do dokonywania emisji akcji nowych serii w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki. 5. Podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz upoważnienia Zarządu. 6. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia serii akcji, zamiany akcji oraz zmiany Statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 8. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania Członków Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej. 10. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Adam Wysocki 2014-12-20 
Członek Zarządu Barbara Konrad-Dziwisz 2014-12-20 
Załączniki:

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Paderewskiego 32c, 40-282 Katowice
Telefon: +48 322075600
Fax: +48 322075603
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613