REGNON S.A.: Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.

Raport bieżący

 
Data sporządzenia 2015-08-20
Raport bieżący nr 25/2015
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

 
Zarząd Regnon Spółka Akcyjna (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 20 sierpnia 2015 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. podjął uchwałę nr 563/15, na mocy której, na podstawie § 2 ust. 1 i 4 oraz § 85 ust. 2 pkt 1 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku Emitenta postanowił określić, w związku ze zmianą wartości nominalnej akcji Spółki z 0,10 zł (dziesięć groszy) na 10,00 zł (dziesięć złotych), dzień 31 sierpnia 2015 roku jako dzień wymiany: - 414.937.100 (czterysta czternaście milionów dziewięćset trzydzieści siedem tysięcy sto) akcji Regnon Spółka Akcyjna oznaczonych kodem PLPRNTC00017 na 4.149.371 (cztery miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) akcji Regnon Spółka Akcyjna o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda; - 10.038.800 (dziesięć milionów trzydzieści osiem tysięcy osiemset) akcji Regnon Spółka Akcyjna oznaczonych kodem PLPRNTC00041 na 100.388 (sto tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) akcji Regnon Spółka Akcyjna o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda. Dniem referencyjnym o którym mowa w § 187 ust. 1 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, dla dokonania wymiany akcji Emitenta, jest dzień 24 sierpnia 2015 roku. Zarząd Krajowego Depozytu stwierdza, że po przeprowadzeniu operacji wymiany, kodem: - PLPRNTC00017 oznaczonych jest 4.149.371 (cztery miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden) akcji Regnon Spółka Akcyjna o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda; - PLPRNTC00041 oznaczonych jest 100.388 (sto tysięcy trzysta osiemdziesiąt osiem) akcji Regnon Spółka Akcyjna o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Adam Wysocki 2015-08-20 
Członek Zarządu Barbara Konrad-Dziwisz 2015-08-20 

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Roździeńskiego 188C, 40-203 Katowice
Telefon: +48 323231560
Fax: +48 323231560
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613