REGNON S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2016 roku.

Raport bieżący

 
Data sporządzenia 2016-11-09
Raport bieżący nr 25/2016
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

 
Regnon Spółka Akcyjna [Emitent] informuje o zmianie daty publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2016 roku wskazanej w raporcie bieżącym Emitenta nr 3/2016 z 31 stycznia 2016 roku. Skonsolidowany raport za III kwartał 2016 roku, którego termin publikacji uprzednio ustalono na 14 listopada 2016 roku, zostanie przekazany do wiadomości publicznej 29 listopada 2016 roku. Podstawa prawna obowiązku informacyjnego: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Adam Wysocki 2016-11-09 
Członek Zarządu Barbara Konrad-Dziwisz 2016-11-09 

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON Spółka Akcyjna
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Aleja Roździeńskiego 188C, 40-203 Katowice
Telefon:  
Fax:  
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613