REGNON S.A.: Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 19 grudnia 2014 roku.

Raport bieżący

 
Data sporządzenia 2014-12-20
Raport bieżący nr 26/2014
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %

Treść raportu

 
Zarząd Regnon Spółka Akcyjna (Spółka) działając na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym przekazuje wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5,00 % liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się dnia 19 grudnia 2014 roku. Wykaz określa liczbę głosów przysługujących Akcjonariuszom z posiadanych akcji i wskazuje procentowy udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów. Newcredit OÜ liczba akcji 117.809.475 liczba głosów 117.809.475 procentowy udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 40,31 % procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 24,69 %. Ace Land Limited liczba akcji 112.086.463 liczba głosów 112.086.463 procentowy udział w liczbie głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 38,36 % procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 23,49 %.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Adam Wysocki 2014-12-20 
Członek Zarządu Barbara Konrad-Dziwisz 2014-12-20 

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON SPÓŁKA AKCYJNA
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Paderewskiego 32c, 40-282 Katowice
Telefon: +48 322075600
Fax: +48 322075603
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613