REGNON S.A.: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu półrocznego

Strona tytułowa

 
Typ Raportu PSr
Data przekazania 2015-08-31
Skrócona nazwa emitenta REGNON S.A.
Podstawa prawna -
Załączniki:

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2015 półrocze /2014 półrocze / 2015 półrocze /2014
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego        
I. 30.06.2015 30.06.2014 30.06.2015 30.06.2014
II. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 66 542 16 130
III. Zysk z działalności operacyjnej -666 -218 -161 -52
IV. Zysk (strata) brutto -2 234 -15 220 -540 -3 643
V. Zysk (strata) netto -1 586 -14 801 -384 -3 542
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -207 -227 -50 -54
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 203 59 49 14
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 9 0 2
IX. Przepływy pieniężne netto, razem -4 -159 -1 -38
X. 30.06.2015 31.12.2014 30.06.2015 31.12.2014
XI. Aktywa razem 32 370 32 263 7 717 7 569
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 51 480 49 787 12 274 11 681
XIII. Zobowiązania długoterminowe 1 2 0 0
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 51 479 49 785 12 273 11 680
XV. Kapitał własny -19 110 -17 524 -4 556 -4 111
XVI. Kapitał zakładowy 47 720 47 720 11 377 11 196
XVII. Liczba akcji (w szt.) 4 772 040 477 204 000 4 772 040 477 204 000
XVIII. 30.06.2015 30.06.2014 30.06.2015 30.06.2014
XIX. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 51 51 12 12
XX. Zysk z działalności operacyjnej -420 55 -102 13
XXI. Zysk (strata) brutto -1 988 -3 324 -481 -796
XXII. Zysk (strata) netto -1 988 -3 199 -481 -766
XXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -160 -194 -39 -46
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 152 58 37 14
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 0 25 0 6
XXVI. Przepływy pieniężne netto, razem -8 -111 -2 -27
XXVII. 30.06.2015 31.12.2014 30.06.2015 31.12.2014
XXVIII. Aktywa razem 32 041 32 073 7 639 7 525
XXIX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 51 441 49 881 12 264 11 703
XXX. Zobowiązania długoterminowe 1 2 0 0
XXXI. Zobowiązania krótkoterminowe 51 440 49 879 12 264 11 702
XXXII. Kapitał własny -19 400 -17 808 -4 625 -4 178
XXXIII. Kapitał zakładowy 47 720 47 720 11 377 11 196
XXXIV. Liczba akcji (w szt.) 4 772 040 477 204 000 4 772 040 477 204 000
 
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

KOREKTA RAPORTU

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport za I półrocze 2015 - skonsolidowany.pdf Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2015 roku
Oświadczenie Zarządu nr 1.pdf Oświadczenie Zarządu nr 1
Oświadczenie Zarządu nr 2.pdf Oświadczenie Zarządu nr 2
GK Regnon - raport 30-06-2015.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Raport za I półrocze 2015 - jednostkowy.pdf Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za I półrocze 2015 roku
Oświadczenie Zarządu nr 3.pdf Oświadczenie Zarządu nr 3
Oświadczenie Zarządu nr 4.pdf Oświadczenie Zarządu nr 4
Regnon - raport 30-06-2015.pdf Raport biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego
Sprawozdanie Zarządu z działalności Regnon S A i Grupy Kapitałowej w I półroczu 2015 r.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności REGNON S.A. i Grupy Kapitałowej w I półroczu 2015 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Prezes Zarządu Adam Wysocki 2015-08-31 
Członek Zarządu Barbara Konrad-Dziwisz 2015-08-31 
   
Załączniki:

Informacje o podmiocie:

Skrócona nazwa emitenta: REGNON S.A.
Pełna nazwa emietenta: REGNON Spółka Akcyjna
Sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie: Usługi inne (uin)
Adres: Aleja Roździeńskiego 188C, 40-203 Katowice
Telefon:  
Fax:  
E-mail: regnon@regnon.com
www: www.regnon.com
NIP: 9542180954
REGON: 273696613